Beste buurtbewoners,

We kijken terug op een goed bezochte Algemene ledenvergadering op 29 januari 2019 waarbij 17 buurtbewoners aanwezig waren. Op de website www.3eschilderskwartier.nl staan foto’s en de PowerPoint van de vergadering zodat u allen deze rustig na kunt lezen. Hieronder een aantal agendapunten die aan de orde zijn geweest.

Bestuurswijziging: vanwege het vertrek van de secretaris Ermanda Feddema stelt het bestuur voor om Carin Alink in die functie aan stellen. De leden zijn akkoord.

Privacywet AVG: het bestuur zal conform deze wet handelen.

Activiteiten 2018: Menno Hemminga vertelt de ontwikkelingen, tellingen en processen rond de

Watertoren (het overleg tussen het 3e Schilderskwartier, de gemeente en de eigenaar over 44 extra parkeerplaatsen voor toekomstige bewoners en bezoekers van het restaurant). We wachten op een uitspraak van de rechter.

Jan Veenstra licht de verhuurdersvergunning toe als juridisch instrument tegen pandjesbazen. Dit wordt met applaus ontvangen. Jan Veenstra zet hierover een stuk in de Wijkkrant Schilderswijk.

Er is binnen de wijk een discussie gaande met de gemeente over fietsen op stoepen. Het vraagstuk wordt van alle kanten besproken (idee: we roepen ons uit als stoep-fiets-vrije buurt?).

Het bestuur is budgethouder geweest van Het Palet. Het Palet had een subsidie gekregen van de Nationale Burendag, dat door een vereniging moest worden beheer. De Wijkvereniging en de 3 Schilderskwartieren hebben een zaterdagmiddag besteed om de Panoramavisie te actualiseren en nieuwe afspraken te maken. De leden besluiten om 50 euro bij te dragen aan de organisatiekosten van de door de Wijkraad en Schilderskwartieren georganiseerde Panoramavisie.

Financiële zaken: De kascommissie heeft aangegeven dat de boekhouding en de jaarrekening over 2018 op orde is. De kascommissie verleent de penningmeester decharge over 2018. De kascommissie voor 2019 zal bestaan uit het huidige lid Willem van der Schalie en het nieuwe lid Dik Breunis. Het voorstel van het bestuur voor verlaging van de contributie voor 2019 van 21 naar 15 euro wordt door de leden overgenomen. De penningmeester verzoekt om bij betaling van de contributie het adres te vermelden, zodat een sluitende administratie ontstaat.

Wat verder ter tafel komt:

- De lampjes bij fietspad Jumbo verblinden wandelaars: bestuur onderneemt actie.

- Het is handig om aan te sluiten bij plannen van de gemeente, daardoor kunnen we als buurt meer bereiken.

- In de afgelopen jaren is een actiedag georganiseerd om fietswrakken op te ruimen. Dat gebeurt ook in 2019 weer. In de wijkkrant wordt de oproep geplaatst.

- De voorzitter van de wijkraad, Grietje Scholten kondigt overleg aan tussen de 3 Schilderskwartieren en de Wijkraad.

- Oude MJD pand aan de Herman Colleniusstraat: bestemming voor ouderen?

- Een eigen warmtecamera voor de wijk, zodat bewoners kunnen zien waar warmtelekken zijn in de gevels? Woningeigenaren kunnen dan aan de slag met deze quick-wins. Mathijs Groeneveld en Dik Breunis komen met een plan.

Graag willen we alle leden uitnodigen voor de jaarvergadering 

Waar: Op Mars
Tijd: 20.00 uur (inloop 19.45 uur)

 

 

 

In 2014 is onder leiding van de wijkraad met zo’n 35 bewoners uit de Schilderswijk de ‘Panoramavisie Schildersbuurt’ opgesteld om samen een beeld te vormen hoe we onze wijk zien, willen behouden en verbeteren, en wat daarvoor nodig is. De Panoramavisie omvat diverse thema’s: wonen, behoud van het karakter van de buurt, bewonersopbouw, aanwezigheid en toegankelijkheid van voorzieningen, energie en milieu, verkeer en parkeren, handhaving, en sociale cohesie. De ‘Panoramavisie Schildersbuurt’ heeft allerlei acties in gang gezet, waaronder de oprichting van Schilderskwartieren. Deze bieden bewoners een platform om mee te denken over, en invloed uit te oefenen op de eigen leefomgeving. Veel buurtbewoners zijn betrokken bij activiteiten zoals gezamenlijk reageren op het bestemmingsplan, bomengroep Kraneweg, schoonmaakacties, Gluren bij de Buren, organiseren van buurtfeesten, en gezamenlijke aanpak van geluidsoverlast.

 

Hoe gaan we nu verder? Dat willen we graag met buurtbewoners bepalen. Op zaterdagmiddag 29 september organiseren we een bijeenkomst voor alle buurtbewoners om te bespreken welke acties gewenst zijn om de leefbaarheid te behouden en te verbeteren waar nodig. Om die bijeenkomst voor te bereiden vragen we u de enquête in te vullen: wat vindt u belangrijk in de wijk en waar zou u zelf een steentje aan bij willen dragen?

 

U kunt de ingevulde enquête voor 21 september per e-mail versturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Of uitprinten en in de brievenbus doen op een van deze adressen:

1e Schilderskwartier: J. Israëlsstraat 20A

2e Schilderskwartier: H.W. Mesdagstraat 53

3e Schilderskwartier: H. Colleniusstraat 52

Zaterdag 29 September- 15.00 tot 18.00 uur- Het Kasteel- Melkweg 1

 

Wat hebben we bereikt – waar staan we nu – hoe willen we verder? Waar willen we naar toe met onze wijk, wat vindt u belangrijk en hoe kunnen we met elkaar problemen aanpakken? Kom meepraten over ideeën en acties voor de komende 2 jaar om onze wijk leefbaar te houden en te verbeteren.

 

Programma:

15.00 uur Inloop met koffie en thee

15.30 uur Resultaten enquête* Wijkkrant juni 2018

15.45 uur Gesprekstafels in 2 rondes

17.15 uur Napraten met drankje

18.00 uur Afsluiting 

 

Voor de gesprekstafels is er keuze uit 7 onderwerpen:

-Het verenigingsleven

-Groen in de wijk

-Bestemmingsplannen en andere regelgeving

-Behoud authentieke karakter van de wijk

-Duurzamer gebruik energiebronnen

-Voorzieningen in de wijk

-Sociale cohesie, contacten en hoe om te gaan met overlast

De bijeenkomst is een initiatief van de Wijkraad Schilderswijk en de 3 Schilderskwartieren Grietje Scholtens, Jakob Wolters, Jacobien Schlecht, Mathijs Groeneveld, Nicolien Wieringa

 

Vragen over de bijeenkomst? Neem contact op via email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

Komt u ook naar het Wijkgesprek van de Schildersbuurt en Kostverloren?

De PvdA-fractie van Groningen nodigt u bij dezen van harte uit voor het Wijkgesprek van de Schildersbuurt en Kostverloren.

Het Wijkgesprek vindt plaats op maandag 18 juni van 20 tot 22 uur. Wij praten dan met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in uw wijk over verschillende actuele zaken. Bijvoorbeeld: Wat is uw idee voor de wijk? Uw wens? Uw zorg? Hoe houden we de buurt leefbaar? Mensen kunnen zelf bespreekpunten aandragen.

Als PvdA-raadsfractie vinden we het belangrijk om voortdurend in contact te blijven met inwoners en maatschappelijke organisaties in de wijken en dorpen. Daarom verruilen we regelmatig het Stadhuis voor bijeenkomsten in een van de buurten.

Kunt u This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. aangeven of u bij het Wijkgesprek aanwezig bent?

Wijkgesprek van de Schildersbuurt en Kostverloren
maandag 18 juni 20 - 22 uur (inloop 19.30 uur)
Buurtgebouw Op Mars, H.W.Mesdagstraat 72.

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fractievoorzitter PvdA Groningen

banner.png