Beste buurtbewoners,

We kijken terug op een goed bezochte Algemene ledenvergadering op 29 januari 2019 waarbij 17 buurtbewoners aanwezig waren. Op de website www.3eschilderskwartier.nl staan foto’s en de PowerPoint van de vergadering zodat u allen deze rustig na kunt lezen. Hieronder een aantal agendapunten die aan de orde zijn geweest.

Bestuurswijziging: vanwege het vertrek van de secretaris Ermanda Feddema stelt het bestuur voor om Carin Alink in die functie aan stellen. De leden zijn akkoord.

Privacywet AVG: het bestuur zal conform deze wet handelen.

Activiteiten 2018: Menno Hemminga vertelt de ontwikkelingen, tellingen en processen rond de

Watertoren (het overleg tussen het 3e Schilderskwartier, de gemeente en de eigenaar over 44 extra parkeerplaatsen voor toekomstige bewoners en bezoekers van het restaurant). We wachten op een uitspraak van de rechter.

Jan Veenstra licht de verhuurdersvergunning toe als juridisch instrument tegen pandjesbazen. Dit wordt met applaus ontvangen. Jan Veenstra zet hierover een stuk in de Wijkkrant Schilderswijk.

Er is binnen de wijk een discussie gaande met de gemeente over fietsen op stoepen. Het vraagstuk wordt van alle kanten besproken (idee: we roepen ons uit als stoep-fiets-vrije buurt?).

Het bestuur is budgethouder geweest van Het Palet. Het Palet had een subsidie gekregen van de Nationale Burendag, dat door een vereniging moest worden beheer. De Wijkvereniging en de 3 Schilderskwartieren hebben een zaterdagmiddag besteed om de Panoramavisie te actualiseren en nieuwe afspraken te maken. De leden besluiten om 50 euro bij te dragen aan de organisatiekosten van de door de Wijkraad en Schilderskwartieren georganiseerde Panoramavisie.

Financiële zaken: De kascommissie heeft aangegeven dat de boekhouding en de jaarrekening over 2018 op orde is. De kascommissie verleent de penningmeester decharge over 2018. De kascommissie voor 2019 zal bestaan uit het huidige lid Willem van der Schalie en het nieuwe lid Dik Breunis. Het voorstel van het bestuur voor verlaging van de contributie voor 2019 van 21 naar 15 euro wordt door de leden overgenomen. De penningmeester verzoekt om bij betaling van de contributie het adres te vermelden, zodat een sluitende administratie ontstaat.

Wat verder ter tafel komt:

- De lampjes bij fietspad Jumbo verblinden wandelaars: bestuur onderneemt actie.

- Het is handig om aan te sluiten bij plannen van de gemeente, daardoor kunnen we als buurt meer bereiken.

- In de afgelopen jaren is een actiedag georganiseerd om fietswrakken op te ruimen. Dat gebeurt ook in 2019 weer. In de wijkkrant wordt de oproep geplaatst.

- De voorzitter van de wijkraad, Grietje Scholten kondigt overleg aan tussen de 3 Schilderskwartieren en de Wijkraad.

- Oude MJD pand aan de Herman Colleniusstraat: bestemming voor ouderen?

- Een eigen warmtecamera voor de wijk, zodat bewoners kunnen zien waar warmtelekken zijn in de gevels? Woningeigenaren kunnen dan aan de slag met deze quick-wins. Mathijs Groeneveld en Dik Breunis komen met een plan.

banner.png