Op woensdag 18 april beginnen de werkzaamheden aan Het Palet, volgens de plannen die eerder op onze website zijn gepresenteerd. We zijn blij dat we in goed overleg met de buurt (3e Schilderskwartier) en de Gemeente nu tot de uitvoering kunnen overgaan. In de eerste fase wordt een deel van de bestaande beplanting verwijderd. In de komende weken wordt nieuwe beplanting aangebracht. We gaan een groter gedeelte van het terrein met de "schoffelploeg" onderhouden.
Op zaterdag 21 april vanaf half 10 's ochtends gaan we met een groep omwonenden twee onverharde paden aanleggen met houtstrooisel. Daarbij kunnen we nog wel wat helpende handen gebruiken. Voor kruiwagens, harken en een lekker bakje koffie wordt gezorgd!
Meld je snel aan op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en kom op zaterdag naar Het Palet!
Hartelijke groet,
Carin Alink, Bram Adema, Jaap Friskus, Wijnand Aalderink (Paletcommissie)

Beste Buurtbewoners,

We kijken terug op een goed bezochte algemene ledenvergadering waarbij 26 buurtbewoners aanwezig waren.

Hier vindt u de link naar de presentatie van de vergadering: presentatie vergadering

Hieronder een aantal agendapunten die aan de orde zijn geweest.

·  Bram Adema en Wijnand Aalderink hebben ons meegenomen in de voortgang “Herinrichting Palet”. Inmiddels is er groen licht vanuit de gemeente en is de financiering rond. Rondom mei ‘18 verwacht men dat er een start wordt gemaakt met het uitvoeringsplan.

 

 

 

·  Menno Hemminga heeft ons bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de Watertoren o.a. wat betreft de verwachte parkeerproblematiek ingeval boven in de watertoren een restaurant wordt gevestigd. Het onderzoek naar de nieuweparkeerdruk door de gemeente en het 3e Schilderskwartier komen niet met elkaar overeen. De rechter (enige keuze omdat het om een rijksmonument gaat) zal over enkele weken een uitspraak doen of binnen de gemeentelijke beleidsregels wel of niet plaats is voor 44 extra auto’s.

·  De kascommissie heeft aangegeven dat de boekhouding en de jaarrekening over 2017 op orde is. Folkert Sierts verlaat na 2 jaar de kascommissie en Willem van der Schalie heeft zich nieuw aangemeld. Hij vormt samen met Martin van Koldam voor het kalenderjaar 2018 de kascommissie.

 

 

·  Halverwege 2018 komt de functie van secretaris vrij, hierbij wordt eenieder opgeroepen om bij belangstelling dit door te geven aan het bestuur van de 3e Schilderskwartier via secretaris@3eschilderskwartier 

 

·  Bert van de Vorstenbosch (gemeente Groningen) heeft aan de leden het bestemmingsplan 3e Schilderkwartier toegelicht welke op 29 juni 2017 van kracht is gegaan. Hier vindt u de link naar de presentatie van Bert van de Vorstenbosch: presentatie bestemmingsplanHet bestemmingsplan kun u vinden via de volgende link https://gemeente.groningen.nl/geldende-bestemmingsplannen. Jan Veenstra meldt dat hij als bestuurslid het effect merkt van het nieuwe bestemmingsplan. Er zijn sindsdien geen nieuwe aanvragen voor ontrekkingsvergunningen ingediend.

 

 

 

 

·  Mathijs Groeneveld doet tot slot een oproep aan alle leden om ideeën over buurtactiviteiten aan te leveren en daarbij aan te geven wat de eigen bijdrage kan zijn bij de uitwerking van het idee.

 

Tot zover de terugkoppeling van de jaarvergadering over 2018. 

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur 3e Schilderskwartier

Ook dit jaar kun je weer Eten bij de Buren!

Deze keer op zaterdagavond zodat iedereen zondag nog vrij heeft voor Gluren bij de Buren. Lekker eten, onbekende en bekende wijkgenoten ontmoeten; een gezellige, leuke, lekkere avond.  

 

 

 

Verslag overleg met omwonenden op 23 september ’17

 

Op een prachtige nazomerzaterdag heeft de Paletcommissie de bijgestelde plannen besproken met de buurt.

 

Het was de Nationale Burendag, 23 september 2017,  en onze jaarlijkse BBQ.

De uitnodiging voor de plannen hebben we huis aan huis ruim van tevoren rondgebracht.

Daarop stond ook het bijgestelde plan voor het Palet.

Daarnaast stond Het Palet aangekondigd op de website van het 3e Schilderskwartier.

 

Er waren ongeveer 15 buurtbewoners. Wijnand Aalderink en Bram Adema hebben de plannen toegelicht.

Daarna was er ruimte voor vragen. Een greep uit de vragen.

 

Of het halfverharde pad bij regen niet glad wordt. Een oudere mevrouw vroeg dat.

De reactie was dat een voorbeeld kan zijn de paden in het Noorderplantsoen. Maar het kan ook een schelpenpad worden.

De wens voor een stevig pad dat niet glad wordt, nemen we mee in het overleg met de gemeente.

De gemeente gaat dit ontwerp technisch verder uitwerken.

 

Een andere vraag ging over de schommel. Veel reacties waren om de schommel te laten staan.

Ouders en grootouders zitten bij de banken terwijl de kinderen schommelen.

Juist die klassieke schommel wordt gewaardeerd.

We gaan dat met de gemeente bespreken.

Wellicht kan ook een nestschommel worden geplaatst waar de landschapsarchitect dat heeft bedoeld.

Of kan een trampoline op de plek van de geplande nestschommel worden ingegraven?

 

Omwonenden waren tevreden dat er geen bomen verdwijnen.

Toch kwam ook de vraag naar meer diversiteit, bijvoorbeeld naar vruchtbomen.

En werd gevraagd of de grote bomen gesnoeid kunnen worden als deze te groot worden.

 

Als laatste de vraag of de prikstruiken verdwijnen. Hier wordt veel hinder van ondervonden bij het voetballen.

Als je naast het coaltje schiet is de bal gelijk lek (waarschijnlijk een onbedoeld effect).

Wij hebben aangegeven dat de gemeente rekening houdt met delen nieuwe beplanting aan te brengen.

De suggestie kwam om de prikkelbosjes te vervangen door plukfruit: bessenstruiken of frambozen?

 

De belangstellenden zijn bedankt voor hun komst en hun inbreng.

Een mevrouw, jonge moeder van een klein kind, vertelde nog hoe goed ze het vond dat dat het Palet verder wordt uitgebreid.

En een buurman wil wel regelmatig compost leveren.

 

De Paletcommissie zal met de gemeente de plannen verder uitwerken.

 

 

De Paletcommissie is met de gemeente in overleg geweest.

Het ontwerp is bijgesteld n.a.v het overleg wat we met omwonenden hebben gehad op 23 september ’17.

Hierbij de belangrijkste veranderingen:

1- Het halfverharde pad wordt in overleg met de gemeente uitgevoerd in hetzelfde materiaal dat ook gebruikt wordt in het Noorderplantsoen.

Het pad wordt uitgevoerd in Koersmix

2- De bestaande schommel blijft staan. Er wordt nog onderzocht of de schommel vervangen moet worden wanneer de technische kwaliteit dit vraagt. Dan wordt ook de ondergrond in kunstgras uitgevoerd.

3- In overleg kan de geplande nestschommel worden ingeruild voor een trampoline.

 

Met vriendelijke groet,

Dik Breunis 

 

 

banner.png