De jaarvergadering vindt plaats op maandagavond 29 januari 2018 bij de locatie Noorderpoort aan de Melkweg. Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar, wij starten met de vergadering om 20.00 uur.

De agenda van de jaarvergadering is:

 • Opening door Mathijs Groeneveld (voorzitter)
 • Activiteiten 2017 (zie mail 17 september ‘17)
  • Stand van zaken Palet
  • Ontwikkelingen Watertoren
  • Fietsroute
  • Jan Lutmastraat
 • Financieel jaarverslag door Menno Hemminga (penningmeester)
  • Accordering kascommissie
  • Benoeming nieuwe kas leden 
 • Inventarisatie activiteiten voor en door buurtbewoners
 • Toelichting bestemmingsplan Schildersbuurt door vertegenwoordiger van de gemeente Groningen
 • Afsluiting     

Tot de 29 januari.

Met vriendelijke groet, 

Bestuur 3e Schilderskwartier

Op woensdag 20 december opent wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen om 11.00 uur officieel de fietsrotondeWilhelminakade/ Prinsesseweg. Het is de eerste fietsrotonde in Noord-Nederland, die alleen toegankelijk is voor fietsers. De rotonde is onderdeel van het project Slimme Fietsroutes. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

 

Al jaren werd deze kruising als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Dit komt onder andere door de verschillende verkeersstromen, de verschillende wegprofielen en de aansluitende fietsroute op het Jaagpad. Daarom heeft de raad in 2016 besloten aan de hand van vijf mogelijke varianten deze kruising aan te pakken. Tijdens inloopavonden zijn deze varianten gepresenteerd. Hieruit bleek dat de fietsrotonde de voorkeur had. Deze voorkeursvariant is afgelopen maart 2017 opnieuw aan de belanghebbenden voorgelegd. Het plan werd vervolgens door een grote meerderheid van de bezoekers positief ontvangen.

 

In oktober is begonnen met het verleggen van de kabels en leidingen. Vervolgens is begonnen met de aanleg van de fietsrotonde. Op vrijdag 7 december zijn de meeste werkzaamheden afgerond en de fietsrotonde door de fietsers in gebruik genomen. Komende weken vinden nog wel afrondende werkzaamheden plaats, zoals afwerking beplanting e.d.

 

Programma 20 december

11.00 uur      Ontvangst bij de rotonde met koffie beschikbaar gesteld door Jumbo Wilhelminakade

 

11.15 uur      Toespraak door wethouder Paul de Rook

Aansluitend openingshandeling

 

 

 

De gemeente Groningen begint deze week (25 september) met de werkzaamheden aan de kruising Wilhelminakade/Prinsesseweg in de stad. Het gaat in eerste instantie om voorbereidende werkzaamheden, die twee weken duren.
 
Er worden kabels en leidingen verlegd. Tijdens dit werk worden bussen omgeleid. De winkels blijven bereikbaar, meldt de gemeente.

Fietsrotonde

Als de voorbereidingen zijn afgerond, wordt begonnen met de aanleg van een fietsrotonde. Op de rotonde hebben fietsers voorrang op de auto's.

Slimme Fietsroute

De fietsrotonde wordt onderdeel van de nieuwe Slimme Fietsroute, tussen het Hoofdstation en Zernike. Hiermee wil de gemeente fietsers op die route buiten het stadscentrum houden.Op hetzelfde 'snelfietspad' werd eerder het kruispunt bij de Eikenlaan vernieuwd. Daar hebben fietsers sinds 4 september voorrang op auto's. De situatie zorgt voor veel ergernis bij automobilisten. Ook was er in de eerste week een aanrijding op het punt. De gemeente pakt daarom de straatverlichting aan. Het gaat bij de Eikenlaan overigens niet om een rotonde, maar een kruispunt.

Lees ook:

- Nieuwe fietsroute moet zorgen voor minder drukte in centrum Stad

 

(http://www.rtvnoord.nl/nieuws/183724/Stad-begint-met-kruising-waar-fietsers-voorrang-krijgen)

Oproep voor de Expertmeeting WIJ en het veld

Stadjers, bewonersorganisaties en professionals: Praat mee over de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt! De gemeenteraad van Groningen wil graag weten van bewoners(-organisaties) en professionals:

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt?

2. Wat gaat goed en wat kan beter?

 

Datum: dinsdag 31 oktober, 19.00 uur

 

Plaats: Stadhuis Groningen, Nieuwe Raadzaal

Er worden 5 thematafels gevormd: - samenleven in de buurt, - veiligheid, - actief in de samenleving, - (mantel)zorg, - leren/onderwijs.

Benadering vanuit de invalshoeken: preventie, samenwerking en zeggenschap.

Naast de thematafels is er een ‘babbelbox’, hierin kan iedereen zijn of haar mening geven over alles wat zich in buurten en wijken voordoet op het gebied van de genoemde thema’s.

Raadsleden willen met deze bijeenkomst informatie ophalen in de stad over wat er leeft over zorg en welzijn om hiermee eventueel het gemeentelijk beleid bij te kunnen sturen.

Meer informatie en opgave via de website: https://gemeente.groningen.nl/expertmeetingwij

(Indien u plaats wilt nemen op de publieke tribune of wilt toehoren tijdens de thematafels, hoeft u zich niet aan te melden. Ook niet indien u spontaan wilt inspreken via de babbelbox). 

Op 19 oktober zullen in het trottoir voor zeven voormalige woonhuizen van oorlogsslachtoffers in de Schilderswijk 19 Stolpersteine worden gelegd.

Het bestuur van de Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Zie voor alle details onderstaande uitnodiging:

banner.png