Wees welkom op Zaterdag 23 september in het Palet!

U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn in het palet, het programma ziet er als volgt uit:

  • 14.00 uur Presentatie plannen voor de inrichting het Palet
  • 15.00 uur Werk mee in de tuin met de schoffelgroep
  • Vanaf 17.00 uur wordt afgesloten met de altijd gezellige jaarlijkse buurtbarbecue voor alle bewoners van het 3de Schilderskwartier.

Voor het gehele programma zie:

 

We hopen dat u aanwezig zult zijn in het palet op zaterdag 23 september!

Hebt u vragen of wilt u contact omtrent dit initiatief : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Flyer: PDF Programma Palet 23 September 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komt allen

 

 

Bouwvergunning Watertoren

Op 6 juli 2017 is de bouwvergunning afgegeven voor de verbouw van de Watertoren aan de Hofstede de Grootkade. Goed dat de watertoren weer een functie krijgt. De vergunningverlening brengt echter wel een aantal zorgpunten met zich mee die we met jullie willen delen. Ook willen we jullie informeren over de mogelijkheden om in beroep te gaan. Hiervoor is nog tijd tot donderdag 17 augustus. Tot slot zijn we benieuwd naar jullie mening over de plannen (positief of negatief). Laat het ons weten via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De plannen
In het kort: de watertoren krijgt een aantal nieuwe functies. Op de begane grond komt een galerie. In het middengedeelte komen 12 appartementen en bovenin komt een restaurant. Dit vergt intern een grondige verbouwing, maar ook aan buitenkant zullen de nodige aanpassingen worden gedaan. De tuin rondom de watertoren wordt semi-publiek terrein met een parkje en fietsenstallingen; de bomen/struiken rondom de watertoren zullen grotendeels worden gekapt met gevolgen voor direct omwonenden. Zie voor de volledige plannen bijgevoegde documenten.

De zorgpunten
In hoofdlijnen hebben wij 2 belangrijke zorgpunten. De eerste is het kappen van de grote bomen rondom de watertoren. In de stukken is niet terug te lezen welke bomen worden gekapt en waar en in welke mate groen wordt terug geplant. Mogelijk leidt het dus ook tot privacy problemen voor direct omwonenden. Dit nog los van het feit dat wij het kappen van deze bomen (ons prachtige groen in de wijk) zonde en erg rigoureus vinden. Het heeft in onze ogen namelijk een positief effect op de leefbaarheid in de wijk.

Het tweede punt baart zo mogelijk nog meer zorgen, namelijk de toenemende parkeerdruk.

Volgens de gemeente neemt de parkeerdruk in de nabije omgeving van de watertoren toe (met 44 auto’s) tot een niveau van bijna 85%, wat zij zelf als maximum grens hanteren als het gaat om het zoeken naar een parkeerplaats. Bij de berekeningen van deze parkeerdruk neemt men ook parkeerplaatsen mee aan het woonerf in de Mondriaanstraat. Men gaat er dus vanuit dat de parkeerplekken in deze doodlopende straat gebruikt kunnen worden door bewoners/bezoekers van de watertoren. Het lijkt ons ten eerste uiterst discutabel om parkeerplaatsen op een (doodlopend) woonerf mee te tellen (je wilt daar geen verkeer zoekend naar een parkeerplaats). Daarnaast komen onze eigen berekeningen van de parkeerdruk uit op bijna 100%, wat betekent dat er geen enkele parkeerplaats meer beschikbaar is rond het avonduur. De parkeerdruk in de wijk is al toegenomen door het verminderd aantal parkeerplaatsen als gevolg van de aanpassingen aan de Kraneweg. Ook de plannen rondom de slimme fietsroute zorgen voor een vermindering van het aantal parkeerplaatsen. Wij hebben bovenstaande met de gemeente besproken. De gemeente geeft aan na de vakantie actuele parkeer-tellingen te willen uitvoeren om zodoende een goed/actueel beeld te kunnen vormen alvorens de discussie met ons verder aan te gaan.

Beroepsmogelijkheden
De gemeente en de projectontwikkelaars zijn voornemens om nog een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren voor alle omwonenden en belanghebbenden. Dit zal echter pas in september plaats kunnen vinden nadat de actuele parkeer-tellingen hebben plaatsgevonden. Deze voorlichtingsbijeenkomst moet dienen om bewoners de gelegenheid te geven tot het stellen van vragen om zodoende ook te kunnen beoordelen wat de plannen voor eenieder betekenen. In september is echter de beroepstermijn om bezwaar aan te tekenen tegen de vergunningverlening al verlopen, en zou de vergunning onherroepelijk zijn. Om dat te voorkomen zal Vereniging het 3e Schilderskwartier een proforma beroep (aankondiging dat we in beroep gaan) indienen. Dat geeft ons de gelegenheid om ook na de officiële beroepstermijn een beargumenteerd beroep in te dienen, omdat bij bovengenoemde voorlichtingsbijeenkomst de gemeente zal toelichten in welke mate de parkeerdruk toeneemt en hoe men tot die conclusie is gekomen. Er zijn 2 mogelijkheden voor beroep:

 

·       Een aantal bewoners van het 3e Schilderskwartier heeft bij de bouwaanvraag in 2016 een zienswijze ingediend. Zij kunnen zelf beroep indienen tegen de gehele bouwvergunning.

·       Alle overige omwonenden kunnen alleen beroep indienen tegen wijzigingen in de vergunning en dat betreft dan de berekeningen rondom de parkeerdruk.

Via onderstaande link komt u op de pagina van de Staatscourant waar de verleende vergunning is gepubliceerd en waarin de beroepsprocedure plus link naar de rechtbank Noord-Nederland staat vermeld.

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-38931.html

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Samenvattend:

·       Als 3e Schilderskwartier gaan wij in beroep (parkeerdruk en bomenkap) en daartoe dienen we nu alvast een z.g. proforma beroep in om voldoende tijd te krijgen om de zaak over de zomervakantie heen te tillen.

·       Wij zijn erg benieuwd naar uw mening (zeker ook naar die van de bewoners van de Mondriaanstraat)

 

·       Of u nu wel of niet zelf in beroep gaat, wij zijn benieuwd naar uw mening! Meld dat s.v.p. graag even terug via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

 

Hi

 

Zaterdagavond 23 September staat weer de jaarlijkse buurt BBQ gepland, dit keer in combinatie met de nationale "Burendag".
Ook zal op deze avond de plannen gepresenteerd worden van de nieuw 'Palet plannen'

Meer gedetailleerde informatie volgt, houdt de website in de gaten!!!

Hieronder wat sfeerimpressies van de vorige BBQ editie. 

 

 

 

 

 

 

Zoals al vaker vermeld zijn we als bestuur van het 3e Schilderskwartier (3SK) erg blij dat het bestemmingsplan dit jaar zodanig is aangepast dat verdere uitbreiding van de particuliere studentenhuisvesting niet meer mogelijk is. Dit is mede door toedoen van de vele buurt-belangenverenigingen tot stand gebracht. De wind binnen de gemeenteraad en B&W van de gemeente Groningen is duidelijk vanuit een andere hoek gaan waaien! Daar zijn we als 3SK erg blij mee. Straten als de Josef-Israëlstraat zijn inmiddels te ver doorgeschoten met de vele particuliere studentenpanden in deze straat. Het evenwicht tussen studenten en duurzame gezinsbewoners is zoek geraakt, met alle gevolgen van dien. 
Het gevaar was dat ook rest van de Schilderswijk het zelfde beeld zou gaan krijgen. Tsja, de Schildersbuurt is nou eenmaal een geliefde woonomgeving.

Zoals gezegd, inmiddels het bestemmingsplan wonen voor de Schildersbuurt zodanig aangepast dat er geen mogelijkheden meer zijn om deze vorm van studentenhuisvesting nog te exploiteren.

De drie Schilderskwartieren willen echter verder gaan. Niet alleen stopzetting van uitbreiding van studentenhuisvesting maar inkrimping, zodanig dat er weer een goede verhouding tussen studenten en duurzame bewoners ontstaat. 
Hiervoor zijn sinds een jaar al gesprekken geweest tussen de Schilderskwartieren en de gemeente/wethouder. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd binnen de het gemeentebestuur om haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren. 

Zie:Haalbaarheidsonderzoeksbrief gemeente

Op basis van deze voorstellen zijn we momenteel met verschillende partijen (gemeente, juristen, financieel experts) in gesprek om de voorstellen te kunnen onderbouwen, zodat we hopelijk dit kunnen omzetten in beleid.

We houden jullie op de hoogte.

Als er mensen zijn die mee willen denken, graag! Meld je aan via de website of neem contact op met een van de bestuursleden.

 

 

 

Overlast van buren

Wat zijn de regels met betrekking tot overlast? En wat kunt u het beste doen bij overlast van uw buren?

Er bestaan geen echte criteria voor overlast. Uw buren mogen u uiteraard niet teveel hinder bezorgen met geluid en stank. Van overlast is sprake als het vaak voorkomt en lang duurt. Een buurman die af en toe piano speelt kan vervelend zijn. Maar het valt niet onder overlast. Dat is wel het geval als hij vaak of langdurig en op ongepaste tijden muziek speelt. 

Wet aanpak woonoverlast

Op 1 juli 2017 treedt de 'Wet aanpak woonoverlast' in werking. Deze wet geeft burgemeesters meer mogelijkheden iets te doen tegen burgers die ernstige overlast veroorzaken.

5 vragen en antwoorden over de Wet aanpak woonoverlast

Tips bij overlast

Probeer eerst het probleem in goed overleg of via buurtbemiddeling op te lossen. Lukt dat niet, dan zijn er verschillende (juridische) mogelijkheden om iets te doen tegen erge woonoverlast.   

Naar de rechter

In de wet staat dat u mensen die in uw buurt wonen geen onrechtmatige hinder mag toebrengen. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Denk daarbij aan lawaai, stank of rook. Enige hinder is toegestaan, maar onrechtmatige hinder niet. Wanneer hinder onrechtmatig wordt, hangt weer af van de ernst van de hinder en de duur ervan. Via de rechter kunt u een procedure starten om de overlast te beëindigen. Een tweede regeling over burenoverlast in de wet staat in het Wetboek van Strafrecht (artikel 431). Dit artikel verbiedt 'nachtelijk burengerucht'. De politie moet erop toezien dat mensen zich hieraan houden. U kunt dus aangifte doen bij de politie als u overlast ervaart. Het Openbaar Ministerie kan overgaan tot vervolging.

Via Vereniging van Eigenaren

Woont u in een appartement en heeft u overlast van een andere bewoner in het complex? Dan kan de Vereniging van Eigenaren (VvE) actie ondernemen via de splitsingsakte/het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Het bestuur kan de bewoner een waarschuwing geven en als dat niet helpt een boete opleggen. In het uiterste geval kan de vergadering van eigenaren de bewoner het gebruik van zijn appartement ontzeggen. De VvE kan in het huishoudelijk reglement leefregels opnemen om overlast te voorkomen.

Overlast in openbare ruimtes

Vindt de overlast plaats in een openbare ruimte, dan kunt u via de gemeente proberen iets aan de overlast te doen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van een gemeente staan vaak leef- en omgangsregels voor openbare ruimtes. De gemeente kan tegen overlast optreden via een dwangsom. Soms kan de gemeente zelfs een gebiedsontzegging opleggen. Is er sprake van ernstige verstoring van de openbare orde? Dan kan de burgemeester in het uiterste geval een pand voor een bepaalde tijd sluiten. Bijvoorbeeld bij drugsoverlast. Er moet dan wel een goed dossier zijn opgebouwd waarin alle meldingen van overlast zijn opgenomen. 

Landelijk Platform Woonoverlast

Een handige website waar mensen die overlast ervaren terechtkunnen, is het Landelijk Platform Woonoverlast. Het platform is een netwerk van professionals van onder andere politie, bewonersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten. Het doel van het platform is overlast verminderen door de kwaliteit van de aanpak te verhogen.  

 

 

banner.png