Zaterdag 29 September- 15.00 tot 18.00 uur- Het Kasteel- Melkweg 1

 

Wat hebben we bereikt – waar staan we nu – hoe willen we verder? Waar willen we naar toe met onze wijk, wat vindt u belangrijk en hoe kunnen we met elkaar problemen aanpakken? Kom meepraten over ideeën en acties voor de komende 2 jaar om onze wijk leefbaar te houden en te verbeteren.

 

Programma:

15.00 uur Inloop met koffie en thee

15.30 uur Resultaten enquête* Wijkkrant juni 2018

15.45 uur Gesprekstafels in 2 rondes

17.15 uur Napraten met drankje

18.00 uur Afsluiting 

 

Voor de gesprekstafels is er keuze uit 7 onderwerpen:

-Het verenigingsleven

-Groen in de wijk

-Bestemmingsplannen en andere regelgeving

-Behoud authentieke karakter van de wijk

-Duurzamer gebruik energiebronnen

-Voorzieningen in de wijk

-Sociale cohesie, contacten en hoe om te gaan met overlast

De bijeenkomst is een initiatief van de Wijkraad Schilderswijk en de 3 Schilderskwartieren Grietje Scholtens, Jakob Wolters, Jacobien Schlecht, Mathijs Groeneveld, Nicolien Wieringa

 

Vragen over de bijeenkomst? Neem contact op via email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

In 2014 is onder leiding van de wijkraad met zo’n 35 bewoners uit de Schilderswijk de ‘Panoramavisie Schildersbuurt’ opgesteld om samen een beeld te vormen hoe we onze wijk zien, willen behouden en verbeteren, en wat daarvoor nodig is. De Panoramavisie omvat diverse thema’s: wonen, behoud van het karakter van de buurt, bewonersopbouw, aanwezigheid en toegankelijkheid van voorzieningen, energie en milieu, verkeer en parkeren, handhaving, en sociale cohesie. De ‘Panoramavisie Schildersbuurt’ heeft allerlei acties in gang gezet, waaronder de oprichting van Schilderskwartieren. Deze bieden bewoners een platform om mee te denken over, en invloed uit te oefenen op de eigen leefomgeving. Veel buurtbewoners zijn betrokken bij activiteiten zoals gezamenlijk reageren op het bestemmingsplan, bomengroep Kraneweg, schoonmaakacties, Gluren bij de Buren, organiseren van buurtfeesten, en gezamenlijke aanpak van geluidsoverlast.

 

Hoe gaan we nu verder? Dat willen we graag met buurtbewoners bepalen. Op zaterdagmiddag 29 september organiseren we een bijeenkomst voor alle buurtbewoners om te bespreken welke acties gewenst zijn om de leefbaarheid te behouden en te verbeteren waar nodig. Om die bijeenkomst voor te bereiden vragen we u de enquête in te vullen: wat vindt u belangrijk in de wijk en waar zou u zelf een steentje aan bij willen dragen?

 

U kunt de ingevulde enquête voor 21 september per e-mail versturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Of uitprinten en in de brievenbus doen op een van deze adressen:

1e Schilderskwartier: J. Israëlsstraat 20A

2e Schilderskwartier: H.W. Mesdagstraat 53

3e Schilderskwartier: H. Colleniusstraat 52

Op vrijdag 31 mei opent wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen om 09.30 uur officieel een deel van de Slimme fietsroute West bij de Herman Colleniusstraat 18. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Na diverse ontwerprondes bleek dat herinrichting van de Herman Colleniusstraat de beste maatregel was voor de Slimme fietsroute West en dat het overige deel van de route gebruik kan maken van de bestaande (fiets)infrastructuur. Uiteindelijk zijn drie varianten voor de herinrichting gepresenteerd aan de bewoners en de wijkraden. De input die hier is opgehaald, heeft geleid tot de meest vergaande ontwerpoplossing met een aangepast wegprofiel en verhoogd parkeren.


Slimme Routes
Enkele jaren geleden is in Groningen gestart met de zogenaamde Slimme Routes. 
Het doel van deze Slimme Routes is om de fietsers vanuit de binnenstad richting Zernike Campus en terug te leiden via aantrekkelijke fietsroutes op het gebied van veiligheid, comfort en snelheid. In de praktijk komt dit neer op goed aangelegde fietspaden met zo weinig mogelijk (scherpe) bochten, verkeerslichten en onoverzichtelijke situaties en oversteken

Inmiddels zijn er twee Slimme Routes in Groningen: Slimme Route West (via het Jaagpad) en Slimme Route Oost (via Park Selwerd).

 

Programma 31 mei


09.30 uur      Ontvangst bij Herman Colleniusstraat 18

09.40 uur      Toespraak door wethouder Paul de Rook. Aansluitend openingshandeling


10.15 uur      Einde bijeenkomst

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan Dijkema| Gemeente Groningen

SSC Communicatie | Communicatieadviseur  Stadsontwikkeling en Coördinator Informatiecentrum Grote Markt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Komt u ook naar het Wijkgesprek van de Schildersbuurt en Kostverloren?

De PvdA-fractie van Groningen nodigt u bij dezen van harte uit voor het Wijkgesprek van de Schildersbuurt en Kostverloren.

Het Wijkgesprek vindt plaats op maandag 18 juni van 20 tot 22 uur. Wij praten dan met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in uw wijk over verschillende actuele zaken. Bijvoorbeeld: Wat is uw idee voor de wijk? Uw wens? Uw zorg? Hoe houden we de buurt leefbaar? Mensen kunnen zelf bespreekpunten aandragen.

Als PvdA-raadsfractie vinden we het belangrijk om voortdurend in contact te blijven met inwoners en maatschappelijke organisaties in de wijken en dorpen. Daarom verruilen we regelmatig het Stadhuis voor bijeenkomsten in een van de buurten.

Kunt u This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. aangeven of u bij het Wijkgesprek aanwezig bent?

Wijkgesprek van de Schildersbuurt en Kostverloren
maandag 18 juni 20 - 22 uur (inloop 19.30 uur)
Buurtgebouw Op Mars, H.W.Mesdagstraat 72.

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fractievoorzitter PvdA Groningen

Op donderdag 31 mei 2018 worden voor de voormalige woonhuizen van 26 oorlogsslachtoffers in de Schilderswijk Stolpersteine gelegd.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

 

Meer informatie vindt u hier: https://www.stolpersteineschilderswijkgroningen.nl/wp-content/uploads/2018/02/UITNODIGING-Stolpersteine-31mei2018.pdf

Voor contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

De Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen 

 

 

banner.png